تراکت ها در دو نوع ۱ رو و ۲ رو هستنند

وسایز های تراکت ها عبارتند از:

A6 (سایز ۱۰×۱۴)

A5 (سایز ۲۰×۱۴٫۵)

A4 (سایز ۲۰×۲۹)

A3 (سایز ۴۲×۲۹٫۷)

نمونه ی تراکت های طراحی شده: