پوستر ها معمولا در ۳ سایز A5 A4 A3 و سایز های استاندارد زیر طراحی میشود