کاتالوگ ها به صورت زیر طراحی میشوند:

تک برگ سایز (A4 (20..29

سایز طراحی در A3 سایز ۴۲٫۲۹ (دارای ۴ صفحه ی A4 ) 

 

(۳ لت دارای ۶ صفحه ی A4) سایز:۶۳٫۲۹٫۷

 

 

 نمونه کار ها: