طراحی بروشور ها به صورت

۳ لت و ۲ رو هست و ۲ لت و ۲ رو هست و با سایز های زیر طراحی میشود:

 

A4 (سایز ۲۰×۲۹)

A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷)