و پاکت ها  دارای ۳ سایز:

A4  A5 A3 

 

نمونه ها: