طراحی پوستر

پوستر ها معمولا در 3 سایز A5 A4 A3 و سایز های استاندارد زیر طراحی میشود