طراحی کاتالوگ

کاتالوگ ها به صورت زیر طراحی میشوند:

تک برگ سایز (A4 (20..29

سایز طراحی در A3 سایز 42.29 (دارای 4 صفحه ی A4 ) 

 

(3 لت دارای 6 صفحه ی A4) سایز:63.29.7

 

 

 نمونه کار ها: