طراحی بروشور

طراحی بروشور ها به صورت

3 لت و 2 رو هست و 2 لت و 2 رو هست و با سایز های زیر طراحی میشود:

 

A4 (سایز ۲۰×۲۹)

A4 (سایز ۲۱×۲۹٫۷)