طراحی سربرگ

سربرگ ها دارای 3 سایز هستنند که شامل:

 

یادداشت A6 ( سایز ۱۰٫۵×۱۴٫۵ )

سربرگ A5 ( سایز ۲۱×۱۴٫۸ )

سربرگ A4 (سایز ۲۰×۲۹)